Ngân hàng nợ người dân gấp 10 lần dân nợ ngân hàng nhưng ngân hàng được ưu tiên thi hành án trước thu hồi nợ trước, còn người dân thì sẽ xem xét trả nợ sau.