Tuyên bố mới nhất về Hiệp định TPP để ngỏ cửa với nhiều nền kinh tế khác; Hancorp tập trung vào các dự án tại Khu đoàn ngoại giao; Tổng tài sản của 4 tập đoàn gia đình trị lớn nhất Hàn Quốc tăng mạnh; Các bộ trưởng thương mại APEC bất đồng về tuyên bố chung