Đưa ra 7 yếu tố được cho là rào cản của sự đổi mới sáng tạo (ĐMST), TS Giáp Văn Dương, người xây dựng trường học trực tuyến GiapSchool, phân tích ra những mối nguy hiểm nội tại bên trong của nó, để đi từ nhận biết đến “chuyển mình” thay đổi.