Với quy định không hoàn thuế cho hàng tồn kho, các doanh nghiệp cho biết sẽ gặp nhiều khó khăn.