Năm 2015 sắp kết thúc, nhiều báo cáo về kinh tế thế giới trong năm 2016 đang được đưa ra. Dưới đây là vài dòng lưu ý cho kinh tế năm sau của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs.