Khi Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình, nhiều quốc gia đã chấm dứt hoặc giảm cấp vốn ODA cho Việt Nam, kể cả những nước có quan hệ mật thiết với Việt Nam.