Dầu mỏ là mặt hàng đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến cán cân thanh toán của các nước, nhất là những nước nhập khẩu mặt hàng này với khối lượng lớn. Hãy xem xét đồng nội tệ của nước nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi giá dầu lao dốc như hiện nay.