Lĩnh vực đầu tư được đưa vào trong một chương của Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) với những điều khoản về đối xử bình đẳng giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp nội địa. Điều này sẽ có những tác động không nhỏ tới doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam.