Các cuộc ngoại giao con thoi vẫn đang tiếp diễn rốt ráo, đặc biệt tại Mỹ. Ai cũng thấy rằng cuộc khủng hoảng vùnh Vịnh nếu kéo dài, không chỉ Qatar bị thiệt hại.