Tiêm kích tàng hình thế  hệ 5 T-50 của Moscow có khả năng bay nhanh, tác chiến cơ động cùng hệ thống vũ khí hiện đại nhưng đang đối mặt với một số thách thức công nghệ và tài chính.