Theo Bộ Công Thương, trong những năm qua, ngành Sữa Việt Nam đã được đầu tư, trang bị hệ thống thiết bị, công nghệ với qui mô hoàn chỉnh, hiện đại; là một trong số ít ngành có trình độ công nghệ khá so với trình độ công nghệ của thế giới.