Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kiểm soát chi phí luôn gắn liền với tăng cường năng lực cạnh tranh. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa tổ chức hạch toán kế toán với kiểm soát chi phí, nhằm giúp doanh nghiệp vận dụng mối quan hệ này để nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức hạch toán kế toán và kiểm soát chi phí.