Vấn đề quan trọng số 1 của cải cách kinh tế Trung Quốc là tái cơ cấu kinh tế và trở ngại chủ yếu là những tập đoàn lợi ích.