Tình trạng già hóa dân số đã trở thành một cuộc khủng hoảng không thể trốn tránh của nước Nhật ngày nay.