Những dự án lớn đã khơi dậy giấc mơ hoạt hình Việt, rộng hơn là cơ hội phát triển ngành công nghiệp giải trí dành cho trẻ em.