Để bù đắp tiến độ chi và tiến độ trả nợ, Bộ Tài chính phải vay ngân hàng Nhà nước 32 ngàn tỉ. Số nợ này theo luật ngân sách phải trả ngay trong năm 2015.