Đến thời điểm này có thể nói các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đã cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, ở đây vẫn xin chỉ ra một số bất cập để các cơ quan liên quan kịp thời điều chỉnh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư như tinh thần của hai luật này hướng đến.