Tình trạng sử dụng kháng sinh, tạp chất tràn lan cũng như cảnh bán buôn chộp giật, cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các DN được đánh giá là những điểm yếu “chí tử”, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của thủy sản trong tương lai.