tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Tin Việt Nam - tin trong nước đọc nhanh trưa 25-07-2016

  • Cập nhật : 25/07/2016

Chính phủ thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Chính phủ vừa có Nghị quyết 64/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Mục tiêu của Chương trình nhằm xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới"; đồng thời, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Theo Chương trình, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện:

1- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2- Xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

3- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

4- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế

5- Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

6- Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.(Infonet)

TP.HCM: 3 phương án tăng giá nước

Sở Tài chính vừa trình UBND TP.HCM lộ trình giá nước sạch 2016 - 2020. Theo đó, lộ trình giá nước sạch lần này có ba phương án thay vì bốn phương án như đề xuất trước đó.

Trong ba phương án của lộ trình giá nước mới, Sở Tài chính đề xuất chọn phương án 3 với mức tăng thấp hơn mức tăng theo đề xuất trước đó.

Ngoài ra, phương án này cũng được bổ sung giá nước sinh hoạt cho hộ cận nghèo, thời gian tính khấu hao...

Tỉ lệ thất thoát nước được đưa vào giá nước năm đầu ở mức 29% và mỗi năm giảm 1,5% để đến năm 2020 tỉ lệ thất thoát còn 23%.

Trước đó, liên sở Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất 4 phương án tăng giá nước, trong đó có phương án tăng giá nước 7,9%/năm .

Xử lý trách nhiệm nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn

Chiều 22-7, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM công bố kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Huyện ủy, bí thư Huyện ủy, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, trong giai đoạn từ năm 2013-2015, công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng của huyện Hóc Môn còn nhiều khuyết điểm và sai phạm.

Vi phạm quy định tối thiểu về tách thửa

UBND huyện đã phê duyệt 137 phương án tổng mặt bằng - thiết kế hạ tầng kỹ thuật, trong đó có nhiều phương án không đúng theo quy định tại quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày

25-2-2009 và quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 15-10-2014 của UBND TPHCM quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa. Các phương án này không nằm trong khu dân cư hiện hữu theo quy hoạch được duyệt, các phương án chưa kết nối được với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, chưa đảm bảo hạ tầng xã hội, làm ảnh hưởng đến quy hoạch của huyện.

Trật tự xây dựng còn diễn biến phức tạp, chưa phát hiện kịp thời một số trường hợp xây dựng không phép, sai phép; việc xử lý các vụ việc vi phạm, những tổ chức và cá nhân có sai phạm còn chậm, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận như đơn thư, báo chí đã phản ánh.

Liên quan đến các sai phạm này, Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã kết luận trách nhiệm đối với Ban thường vụ Huyện ủy Hóc Môn, trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng còn thiếu sót, có lúc chưa nắm sát tình hình, thiếu kiểm tra và giám sát nên chậm phát hiện và chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của UBND huyện trong tổ chức thực hiện. Chưa kiên quyết chỉ đạo UBND huyện xem xét, xử lý dứt điểm một số vụ việc vi phạm.

Đối với ông Nguyễn Cư, kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy nêu rõ: ông Cư nhận nhiệm vụ bí thư huyện ủy từ tháng 11-2014. Tháng 9-2015, ông Cư phát hiện một số phương án có dấu hiệu thực hiện chưa đúng quy định nên chỉ đạo UBND huyện báo cáo tình hình để ban thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo chấn chỉnh.

Tuy nhiên, tình hình công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trong năm 2015 vẫn còn phức tạp. Với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, ông Cư chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể thường trực huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy trong lãnh đạo chỉ đạo, chưa phát huy tốt vai trò của ủy ban kiểm tra huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác kiểm tra giám sát.

Làm ảnh hưởng đến quy hoạch của huyện

Đối với ông Lê Tuấn Tài, ông nhận nhiệm vụ phó bí thư, chủ tịch UBND huyện từ tháng

12-2014, là người chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng. Theo kết luận kiểm tra, ông Tài chưa báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình và chưa tham mưu hiệu quả cho ban thường vụ huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng.

Trong số 137 quyết định mà ông Lê Tuấn Tài ký có nhiều phương án không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến quy hoạch của huyện, làm hình thành các khu dân cư không đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh…

Việc phát hiện, xử lý vi phạm về xây dựng không phép, sai phép còn chậm, số vụ việc vi phạm chưa xử lý còn nhiều. Một số vụ việc sai phạm chưa được xem xét, giải quyết và xử lý dứt điểm.

Ngoài ra, ông Lê Tuấn Tài cùng với thường trực UBND huyện đã tự ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung vào báo cáo mật số 101 sau khi được ban thường vụ huyện ủy thông qua. Việc này theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy là không chấp hành ý kiến của ban thường vụ huyện ủy.

Ông Trần Văn Nam - phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, trưởng đoàn kiểm tra - cho biết từ những sai phạm của tổ chức và các cá nhân nêu trên, Ủy ban kiểm tra Thành ủy yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Cư, bí thư huyện ủy; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Tuấn Tài - phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Hóc Môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến khuyết điểm, sai phạm như đã nêu.

Ngày 5-7, tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Tuấn Tài trúng cử đại biểu HĐND huyện nhưng không được giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức danh chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.(Tuoitre)

Quy định những trường hợp không được đăng ký thế chấp “sổ đỏ”

Liên Bộ Tư pháp và Tài nguyên & Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và có hiệu lực từ ngày 8/8 tới.

Quy định những trường hợp không được đăng ký thế chấp “sổ đỏ”Liên Bộ Tư pháp và Tài nguyên & Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấpquyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, những trường hợp phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký sẽ bị từ chối thực hiện đăng ký thế chấp.

Cụ thể: Thông tin về tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được kê khai trong Đơn yêu cầu đăng ký hoặc trong hợp đồng thế chấp không trùng khớp với thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp do lỗi kê khai của người yêu cầu đăng ký; Thông tin về bên thế chấp gồm: Tên; địa chỉ; số chứng minh nhân dân; căn cước công dân; số chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc số của giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác được kê khai trong Đơn yêu cầu đăng ký hoặc hợp đồng thế chấp không trùng khớp với thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp do lỗi kê khai của người yêu cầu đăng ký; Quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp được thế chấp theo quy định của Luật Đất đai; tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các thông tin được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký hoặc trong hợp đồng thế chấp không trùng khớp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký thì người yêu cầu đăng ký thực hiện đồng thời thủ tục đăng ký thế chấp và thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: thông tin về số hiệu thửa đất, diện tích thửa đất không trùng khớp do dồn điền đổi thửa, đo đạc, xác định lại diện tích, kích thước thửa đất; thông tin về tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất không trùng khớp do thay đổi theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền...

Thông tư cũng quy định bổ sung phương thức nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất qua đường bưu điện và qua phương thức đăng ký trực tuyến, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.(TP)

(

Tinkinhte

tổng hợp)
Trở về

Bài cùng chuyên mục