Lần đầu tiên một công ty Yoga của Việt Nam xuất khẩu nhân lực sang Nhật dưới dạng chuyên viên với mức thu nhập tương đương nhân viên văn phòng ở đây.