Các nhà hoạch định chính sách toàn cầu cuối cùng cũng có thể tìm ra cách để thúc đẩy lạm phát, nếu họ chịu khó chờ đợi.