Thể chế tài chính này yêu cầu các nước đi vay phải mở rộng quyền lao động, bao gồm cả các quyền thương lượng tập thể và tự do liên kết.