Năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 12 bậc đã giúp Việt Nam thoát khỏi vị trí đội sổ của nhóm. Mức độ phát triển hoạt động kinh doanh và đổi mới ở các doanh nghiệp tăng mạnh kỳ vọng Việt Nam sẽ tận dụng được các cơ hội từ hội nhập quốc tế mang lại.