Kế hoạch vay trong nước cũng như phát hành trái phiếu quốc tế có thể giải quyết bài toán trước mắt, song lại dồn căng thẳng vào tương lai.