Với nền tảng vững chắc là sự tin cậy cao độ, Việt Nam và Nhật Bản đang đẩy nhanh tiến trình hợp tác nhằm thực hiện những mục tiêu chung, góp phần bảo đảm ổn định và hòa bình trong khu vực.