Thiên tai tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và ĐBSCL năm 2016 được đánh giá là chưa từng có, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và nền kinh tế.