Sau nhiều lần tham gia kết nối với 17 chợ loại 1 trên địa bàn TP HCM, một số hợp tác xã thử nghiệm đưa rau VietGAP vào chợ nhưng không trụ lại được