Năm 2015, nhìn bề ngoài các chỉ số, các chỉ tiêu đều tốt và tích cực, nhưng nhìn sâu vào bên trong, thì thấy động lực chưa thay đổi. Đã vậy, các động lực hiện đang trong tình trạng tận khai.