Hội nhập kinh tế quốc tế là một tiến trình tất yếu của lịch sử. Nhận rõ thách thức của hội nhập, biết lợi dụng những cơ hội của hội nhập để phát triển đó là mục tiêu của chúng ta, trong đó, nền nông nghiệp và người nông dân cũng không thể đứng ngoài.