Để nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan, trên cơ sở nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia (SW) và chuẩn hóa quy trình trao đổi thông tin, quy trình nghiệp vụ và tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan, Hải quan Hoàng gia Malaysia đang xây dựng và sẽ đưa vào vận hành Hệ thống uCustoms.