Hãy thêm mục "sống" vào danh sách những việc cần làm, thay vì hối hả với những cuộc họp, lịch hẹn hay núi email.