Có một thực tế là dù nhiều loại thuế đã được điều chỉnh giảm, song các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi các hàng rào phi thuế quan trong khu vực...