Trong những năm qua, thị trường vốn (trọng tâm là thị trường chứng khoán) đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để thị trường vốn nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng, phát triển mạnh mẽ và bền vững, phục vụ tốt cho việc tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn tới, cần thiết thực hiện một số giải pháp đồng bộ.