Ngày 22/10, NHNN chính thức ban hành Thông tư 18/2015/TT-NHNN (Thông tư 18) với những quy định mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC).