Quản lý nợ công: Cơ quan nào vay thì phải có trách nhiệm trả nợ; Bổ sung 3 sản phẩm vào Danh mục sản phẩm quốc gia; Dầu Tường An sẽ tái cơ cấu và phân phối ra nước ngoài; Marvin Goodfriend sẽ là chủ tịch Fed tiếp theo, thay thế bà Yellen ?