Nửa đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của DQC giảm 53% so với cùng kỳ, về mức 50,4 tỷ đồng.