Thiếu tài sản thế chấp, tình hình tài chính không minh bạch... khiến việc vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khó càng thêm khó trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.