Ước tính có khoảng 22% lượng kiều hối về Tp.HCM của 9 tháng đạt hơn 3,3 tỷ USD chảy vào lĩnh vực bất động sản...