Trong 6 tháng đầu năm, lượng tiền giả thu giữ 2015 qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước tăng 9,45% so với cùng kỳ năm 2014.