Phú Quốc là huyện đảo lớn nhất trong số 12 huyện đảo của Việt Nam.