Các doanh nghiệp được bình chọn những văn bản pháp luật tốt nhất và tệ nhất, qua đó có thể cổ vũ, khuyến khích những quy định thuận lợi cho môi trường kinh doanh, đồng thời cảnh báo những quy định làm cản trở môi trường kinh doanh, cản trở hoạt động của doanh nghiệp.