So với các ngành khác trong lĩnh vực công nghiệp, ngành cơ khí có bước phát triển nhanh trong thời gian qua. Trong các năm từ 2010 đến 2015, chỉ số tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp khoảng 10%/năm thì ngành cơ khí có tốc độ tăng trưởng 12%/năm.