Làn sóng áp thuế thương mại có thể ảnh hưởng đáng kể tới tốc độ tăng trưởng toàn cầu.