Việt Nam làm xúc tiến du lịch kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” thì khó mà đạt hiệu quả.