Nhóm thủ tục về thuế có chi phí trung bình chỉ hơn 73.000 đồng, trong khi đó lĩnh vực xây dựng lên tới hơn 64 triệu đồng.