Sản lượng nhãn của Hưng Yên năm nay ước khoảng 35.000 tấn, cho giá trị thu nhập từ 300 - 400 tỷ đồng; Giá nhãn bán tại vườn khoảng 25.000 đồng/kg. Dù nhãn Hưng Yên được cấp mã vùng xuất qua Mỹ nhưng hiện chưa có doanh nghiệp nào mua.