Ước tính cả hệ thống cần gần 63.000 tỷ để tăng vốn điều lệ trong năm nay.