Sau những hiệp định tự do thương mại có hiệu lực, một lượng lớn thịt, với giá trị nhập khẩu ngày một cao đổ về thị trường Việt Nam. Xu hướng này còn tiếp diễn, bởi tới đây sẽ là hàng loạt hiệp định thương mại tự do tiếp tục được ký kết.