Tình trạng thiếu lao động ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đang ngày càng nghiêm trọng.