Thị phần tôn mạ nhập khẩu chiếm tới 57% và các doanh nghiệp sản xuất trong nước chỉ còn chiếm 43%, giảm 20% so với năm 2013. Như vậy, các daonh nghiệp sản xuất trong nước sẽ bị thiệt hại khoảng 9.351 tỷ đồng trong năm 2015 do tôn giả.